Tento dokument opisuje spôsob a účel spracovania osobných údajov Občianskym združením Túlavá labka, F. Urbánka 4, 969 01, Banská Štiavnica, IČO: 45025142 (ďalej len ako „MY“ alebo „OZ“), a tiež poskytuje akékoľvek ďalšie zákonom požadované informácie, vrátane informácií o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatňovať.

Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) prestavuje právny predpis o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a chráni základné práva a slobody fyzických osôb, najmä vo vzťahu k právu na ochranu osobných údajov.

Podľa Článku 4 (1) Nariadenia pojem „osobné údaje“ znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len ako „dotknutá osoba“).

„Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako sú získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štrukturovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia (Článok 4 (2) Nariadenia).

Podľa Článku 12 a nasl. Nariadenia, dotknutej osobe musia byť tiež poskytnuté príslušné informácie o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa a o právach dotknutej osoby.

1. NA AKOM ZÁKLADE MOŽEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

Spracúvanie je zákonné, iba vtedy a iba v takom rozsahu, keď je splnená najmenej jedna z týchto podmienok:

• dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,

• spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,

• spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,

• spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo

• základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa

2. ČO V PRÍPADE NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V prípade spracúvania Vašich osobných údajov v rámci uzatvorenia alebo plnenia zmluvy (darovacia zmluva, zmluva o dočasnej opatere, prevzatie zvieraťa pod naše OZ), ktorou ste zmluvnou stranou, neposkytnutie potrebných údajov má za následok, že nemôžeme uzavrieť predmetnú zmluvu, respektíve plniť zmluvné povinnosti.

3. VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME

Primárne, priamo od dotknutej osoby alebo z e-mailovej a inej elektronickej či telefonickej komunikácie. Získavané údaje: meno, poštová a e-mailová adresa, miesto chovania zvieraťa, telefónne číslo. Údaje sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy (darovacia zmluva, zmluva o dočasnej opatere, prevzatie zvieraťa pod naše OZ ) a tiež posielanie balíkov s vydraženými vecami z aukcií.

4. KTO SÚ PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ?

Našim záujmom je spracúvať Vaše osobné údaje výhradne na plnenie zákonných povinností . Príjemcami Vašich osobných údajom sú orgány štátnej a verejnej správy (napr. RVPS), samosprávy, správca webovej stránky OZ, advokát, vždy v súlade so zákonom. V odôvodnených prípadoch súdy a orgány činné v trestnom konaní.

5. ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje nebudú zverejnené.

6. AUTOMATIZOVANE INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

Osobné údaje nebudú používane na automatizovane individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

7. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

8. MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že všetci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami.

9. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

10. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, mate právo: odvolať súhlas, právo na prístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

11. INFORMOVANIE A UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Za účelom uplatňovania svojich práv nás môžete kedykoľvek kontaktovať :

• Adresa: OZ Túlavá labka, F. Urbánka 4, 969 01, Banská Štiavnica

• E-mail: tulavalabka@gmail.com

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.