TÚLAVÁ LABKA
Stanovy občianskeho združenia
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

1.1    Názov občianskeho združenia: TÚLAVÁ LABKA (ďalej len OZ)
1.1.1 Oficiálna skratka OZ: OZ TL
1.1.2 Názov OZ v anglickom jazyku: Wandering paw
1.2    Sídlo OZ: Ferka Urbánka 4, 969 01 Banská Štiavnica,
e-mailová adresa: tulavalabka(zavináč)gmail(bodka)com
telefón: 0903/261 807, 0908/953 783, 0911/291 083.
1.2.1 Pôsobisko OZ: Banská Štiavnica a okolie.
1.3    OZ združuje ľudí sympatizujúcich s jeho myšlienkami, je dobrovoľné, neziskové, nepolitické, nenáboženské, ekologické a environmentálne, založené pre ochranu zvierat a všetkého živého na Zemi v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní sa občanov v zmysle neskorších predpisov.
1.4    OZ sa dištancuje od všetkých nezákonných a extrémistických aktivít.

Čl. 2
Ciele združenia

2.1    Združovanie milovníkov zvierat a ochranárov a ich pravidelné stretávanie.
2.2    Zvyšovanie povedomia o ochrane zvierat.
2.2.1 Osvetová činnosť zameraná na širokú verejnosť, smerujúca k zvýšeniu tolerancie a zodpovednosti voči spoločnosti a zvieratám.
2.3    Tvorba web-stránky: www.tulavalabka.sk .
2.4    Podpora vzdelávania organizovaním prednášok v materských, základných, stredných školách, v školských kluboch a pod., vydávanie náučných materiálov, rozvoj humánnej výchovy.
2.4.1 Výchova detí k filantropii, etickému postoju k živým tvorom.
2.4.2 Organizovanie športových, zábavných a osvetových akcií, podpora športu detí a mládeže.
2.5    Organizovanie infostánkov, podujatí, benefičných akcií s tematikou zvierat.
2.6    Zabezpečenie zriadenia kvalitného mestského útulku s informačným centrom v Banskej Štiavnici.
2.7    Prevádzka hotela pre psov, ktorý je súčasťou mestského útulku.
2.8    Spolupráca s organizáciami podobného zamerania.
2.9    Zabezpečovanie veterinárnej starostlivosti pre psov v mestskom útulku.
2.10  Pomoc pri riešení prípadov nájdených a stratených zvierat, týrania zvierat.
2.11  Priama záchrana zvierat.
Čl. 3
Členstvo v OZ

3.1       Druhy členstva:
1.JUNIOR: Členstvo „JUNIOR“ môže získať každý do 16 rokov. Členovia „JUNIOR“ sa musia stotožňovať s cieľmi OZ, súhlasiť so stanovami a vnútornými predpismi OZ a musí podať vyplnenú prihlášku s podpisom zákonného zástupcu. Toto členstvo je bezplatné.
2.RIADNE: „RIADNE“ členstvo môže získať každý, kto dovŕšil vek 17 rokov, stotožňuje sa s cieľmi OZ, súhlasí so stanovami a vnútornými predpismi OZ a podá riadne vyplnenú prihlášku a zaplatí príslušný členský poplatok vo výške 250 Sk na rok (8,30 Eur.). V prípade žiadateľa o riadne členstvo, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, je potrebný podpis prihlášky zákonným zástupcom.

3.2        Zánik a zmena členstva
3.2.1     Zánik členstva
3.2.1.1  Členstvo „JUNIOR“ zaniká po roku neaktivity člena, porušením vnútorných predpisov OZ, dobrovoľným odstupom, úmrtím člena alebo spolu so zánikom združenia.
3.2.1.2 „RIADNE“ členstvo zaniká po roku neaktivity člena, porušením vnútorných predpisov OZ, dobrovoľným odstupom, úmrtím člena alebo spolu so zánikom združenia. Nezaplatením členského poplatku riadne členstvo zaniká.

3.3     Zmena druhu členstva
3.3.1  Členstvo „JUNIOR“ sa zmení na „RIADNE“ členstvo dovŕšením veku 17 rokov a zaplatením členského poplatku
Čl. 4
Práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v združení

4.1        Práva členov
4.1.1     Všetci členovia majú právo na:
-členom OZ môžu byť fyzické ako aj právnické osoby,
-informácie o činnosti združenia,
-účasť na akciách organizovaných združením,
-podávanie návrhov, pripomienok.
4.1.2    „Riadni“ členovia majú právo na:
-voliť a byť volený vo voľbách do orgánov združenia, každý z „riadnych“ členov má jeden hlas, ak nie je stanovené inak.

4.2        Povinnosti členov
4.2.1     Všetci členovia sú povinní:
-dodržiavať stanovy OZ a jeho vnútorné predpisy,
-plniť uznesenia orgánov OZ,
-zdržiavať sa konania, ktorým by mohli poškodiť dobré meno OZ.

4.2.2    „Riadni“ členovia sú povinní:
-platiť príslušný členský poplatok, ak od jeho platenia nie sú oslobodení.
4.2.3    Všetci členovia majú zakázané:
-spochybňovať zmysel existencie OZ alebo mariť ciele OZ a činnosti smerujúce k ich dosiahnutiu.

Čl. 5
Organizačná štruktúra OZ

5.1   Subjekty združenia:

5.1.1    Správna rada: Je najvyšším orgánom OZ a prijíma najvážnejšie rozhodnutia o zameraní a činnosti OZ. Je tvorená voľbou spomedzi členov OZ. Pozostáva najmenej z troch členov. Horná hranica počtu členov v Správnej rade nie je ohraničená. O členstvo v Správnej rade sa môže uchádzať ktokoľvek z riadnych členov. Jeho prijatie musí odsúhlasiť dvojtretinová väčšina prítomných členov OZ.
Do pôsobnosti Správnej rady patrí:
-schvalovanie stanov, ich zmien a doplnkov,
-voľba a odvolávanie Predsedu OZ, Dozornej rady,
-určenie ďalšieho programu činnosti OZ,
-prijímanie nových členov do Správnej rady,
-schvalovanie rozpočtu a správy o hospodárení.
Stretáva sa podľa potreby na podnet ktoréhokoľvek člena Správnej rady, najmenej však raz za 6 mesiacov ho zvoláva Predseda OZ. Správna rada je uznášania schopná pri počte najmenej troch členov.
Prijíma rozhodnutia hlasovaním. Hlasuje sa verejne zdvihnutím ruky. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých prítomných členov.
Zasadnutia Správnej rady sú verejné a môže sa ich zúčastniť ktorýkoľvek člen.

5.1.2    Predsedníctvo: Štatutárnym orgánom OZ je predseda, ktorý je zároveň predseda Správnej rady. Zastupuje OZ na najvyššej úrovni. Predseda je volený pri tajnom hlasovaní spomedzi členov OZ. Na voľbách sa musí zúčastniť dvojtretinová väčšina prítomných členov OZ.
Do pôsobnosti Predsedu patrí:
-vykonávanie a riadenie operatívnej činnosti OZ v súlade a na základe rozhodnutí Správnej rady,
-prijímanie a odvolávanie zamestnancov, jeho rozhodnutiam podlieha činnosť OZ,
-zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania.
Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním splnomocnený zástupca.

5.1.3    Dozorná rada: Kontrolným orgánom OZ je Dozorná rada, ktorá má 2 členov.
Členstvo v nej je dvojročné a vylučuje sa s členstvom v Predsedníctve. Členstvo v Dozornej rade je nezastupiteľné s členstvom v subjektoch združenia.
Volená a odvolávaná je Správnou radou. Na voľbách sa musí zúčastniť dvojtretinová väčšina prítomných členov Správnej rady.
Schádza sa najmenej jeden-krát za rok.
Do pôsobnosti Dozornej rady patrí:
-kontrolovanie hospodárenia OZ, upozorňovanie Predsedníctvo na nedostatky a navrhovanie riešenia na ich odstránenie,
-dohliadanie na dodržiavanie stanov OZ a vnútorného poriadku.

Čl. 6
Hospodárenie OZ

6.1     Majetok OZ tvoria:
-členské príspevky,
-príjmy z predaja benefičných výrobkov,
-dotácie,
-dary,
-veterinárne poplatky,
-hmotný majetok združenia,
-prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov OZ,
-granty a finančná podpora od fyzických a právnických osôb,
-2 % z dane fyzických a právnických osôb.
Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má).
6.2     Výšku členských príspevkov určí Správna rada OZ každý rok.
6.3     Za hospodárenie a vedenie účtovníctva OZ ako aj organizačných zložiek zodpovedajú subjekty OZ.
6.4     Príjmy a vykonávania hospodárskej činnosti budú použité na účely uvedené v Čl. 2.
ČL. 7
Zánik OZ

7.1   OZ zaniká:
-dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením sa s iným združením,
-právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
7.2   Pri zániku OZ vykonáva majetkové vysporiadanie likvidátor určený Správnou radou. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba.
7.3   Pri likvidácii OZ sa najprv uhradia všetky pohľadávky OZ. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na verejno-prospešné a charitatívne účely.